Login Form

Kalba/Język/Language

125161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
19
54
107048
475
3188
125161
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-29 16:05:10

"Žiburio" istorija

Lygiai prieš šimtą metų (1905 m. gruodį) kun. Justinas Staugaitis Marijampolėje įsteigė "Žiburio" švietimo draugiją. Draugijos tikslas buvo šviesti lietuvius lietuvybės ir katalikybės dvasia per lietuviškas mokyklas, knygynus, teatrus, koncertus. Ne mažiau svarbus "Žiburio" tikslas buvo teikti lietuviams visokeriopą pagalbą, skatinti solidarumo ir bendruomeniškumo jausmą.

 Praėjus metams (1906_12_21) Seinuose įsisteigė "Žiburio" draugijos skyrius. Jo pirmuoju pirmininku tapo Seinų kunigų seminarijos rektorius prelatas V. Blaževičius, o tikruoju dvasiniu vadovu _ energingas visuomenininkas, Seinų "Šaltinio" spaustuvės vienas iš steigėjų kun. J. Laukaitis. Netrukus Seinuose pradėjo veikti "Žiburio" knygynas, choras ir šventadieninė mokykla. Nuosekliai vykdomas darbas davė rezultatų. "Žiburys" sugebėjo suburti daug gabių ir gerai išsilavinusių žmonių. Jau 1908 m. rudenį buvo gautas leidimas Seinuose veikti lietuvių pradžios mokyklai, pirmajai Seinų apskrityje. Kaip rašo įvykių liudininkai _ būta svečių, šiltų sveikinimų ir džiaugsmo. Su pirmaisiais mokyklos kandidatais buvo susirinkę ir tėvai.

1918 m. sausį Seinuose pradėjo dirbti pirmoji "Žiburio" gimnazijos klasė. Šiai gimnazijai iš pradžių vadovavo istorikas

J. Totoraitis, vėliau kun. dr. M. Gustaitis. 1919_04_28 d. atidaryta "Žiburio" draugijos mergaičių gimnazija. Iki 1919 m. rugsėjo 23 d., kai Seinus užėmė lenkų POW daliniai, berniukų ir mergaičių "Žiburio" gimnazijose mokėsi 223 mokiniai, pradinėje Seinų lietuvių mokykloje _ 75 mokiniai. Nuo 1919 m. rudens Seinų "Žiburio" gimnazija (tokiu pat pavadinimu) darbą tęsė tremtyje _ Lazdijuose. Ten ją baigė taip pat žinomi mūsų krašto vėlesni mokyklų organizatoriai: J. Pajaujis,

J. Stoskeliūnas, A. Valinčius.

Labai aktualūs 1968 m. Romoje rašyti B. Vileišytės ano meto įvykių vertinimai: "(...) šių dienų akimis žiūrint, ir šventadieninė mokykla, ir pradžios mokykla, ir pirmieji dėl jų džiaugsmai atrodo kuklūs lietuvių kultūros Seinuose laimėjimai. Tačiau, anų laikų sąlygomis, tatai buvo labai stambūs laimėjimai. Dėl jų buvo daug sielotasi, daug kovota, daug kliūčių nugalėta...".

Prieš gerą dešimtmetį Vilniuje, Mokslų akademijos rankraščių skyriuje, buvau suradęs 1919 m. Seinų "Žiburio" gimnazijoje rengtos brošiūros rankraščius, kur buvo surašytos aktualios, neįkainojamos žinios iš mokyklos gyvenimo, mokytojų, mokinių pavardės. Tačiau kas tuomet tikėjo, kad Seinuose vėl veiks "Žiburio" mokykla? Daryti išrašai paslaptingai "dingo" kitų, ne mažiau svarbių, dokumentų kopijų gausybėje. Akivaizdu, kad tuos rankraščius turėsime rasti iš naujo, kad jie taptų mūsų mokyklos ištakų liudijimu. Pagaliau dar daug ką turime surasti svetur ir atrasti savyje, kad "Žiburys" būtų mūsų geresnės ateities garantu. Šiandien galime išspausdinti iš naujo atgimusios Seinų lietuviškos "Žiburio" mokyklos mokinių ir mokytojų pavardes, kad būsimiems istorikams jau niekada nereikėtų šių pavardžių archyvuose ieškoti. Įsidėmėkime, iš kurių vietovių, kaip mokyklos atidarymo iškilmių metu sakė direktorius, po 85 metų pertraukos "susirinkome Seinuose kurti savo ateities".